Cảm biến đo nhiệt độ (Temperature)

Cảm biến dạng chuỗi đo nhiệt độ có địa chỉ Geokon 3810A

Giá mời liên hệ


Top